FELVÉTELI KÖRZET A 2022/2023. TANÉVBEN


Aktualitások


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát május 20-áig írásban teheti meg.

Erre vonatkozó nyomtatványt az osztályfőnöktől kérhet.

Tisztelettel: Gazdikné Kasa Csilla igazgató
TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Az alábbiakban olvashatja a tankerület által megadott, a beiratkozásra általános, illetve a Gyáli Ady Endre Általános Iskolára vonatkozó információkat:

1. Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre az általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-én és április 22-én történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét.

2. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, a választott iskolában akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is jelentkezése során. [1]

3. Kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy csak egy általános iskolába nyújtsák be gyermekük jelentkezését.

4. Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április 6-tól a személyes beiratkozást megelőzően lehetőségük van a KRÉTA-rendszer felületén keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait. Segédletet talál a Dokumentumok, egyéb dokumentumokban "BEIRATKOZÁS - KRÉTA BÁI Szülői segédlet" néven.

(Amennyiben a későbbiekben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, vagy e-mailben az iskola@ady-gyal.hu címen) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.)

5. Hangsúlyozzuk, hogy a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de javasoljuk és kérjük az előzetes KRÉTA-adatszolgáltatást elvégezni, mert ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az személyes ügyintézés mindenki számára.

Intézményünkben a beiratkozás a következőképpen alakul:

A Gyáli Ady Endre Általános Iskolában a beiratkozás előre egyeztetett időpontban történik. Április 6-tól lehet telefonon időpontot kérni a személyes beiratkozáshoz, munkaidőben 8.00-16.00 óráig a 06 29 340 140 telefonszámon.

Kérjük, hogy éljenek az előzetes adatszolgáltatás lehetőségével a Kréta felületen, mert ezzel gyorsabbá válik az ügyintézés.

A beiratkozáskor szükséges nyomtatványokat (etika/hit-és erkölcstan nyilatkozat, nyilatkozat a szülői felügyelet gyakorlásáról) innen a honlapról a "Dokumentumok - Egyéb dokumentumoknál le tudják tölteni és ki kell nyomtatni, vagy előzetesen az iskola portáján is kérhetik, illetve az óvodákba is küldünk üres nyomtatványokat.

Ha a gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel (SNI, BTMN), kérjük, hozzák el a beiratkozásra a szakértői véleményt is!

A beiratkozásra az előzetesen egyeztetett időpontban kell érkezni!

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat)

  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

· Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

6. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges törvényes képviseletről szóló, és az etikaoktatás vagy hit- és erkölcstan választásáról szóló nyilatkozatot mindkét törvényes képviselő aláírásával kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

7. A 2022. április 21-i és április 22-i személyes beiratkozás, illetve a dokumentumok bemutatása során szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges nyilatkoznia az etika/hit- és erkölcstan kapcsán, hogy etikaoktatást vagy hit- és erkölcstanoktatást választja, illetve hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján, szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos információáramlást.

8. A beiratkozási napok elteltével, 2022. április 25-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek.

9. A körzettel rendelkező iskolába jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2022. április 29-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el határozatukat Önöknek.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk illetve szükség esetén a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.


[1] Körzetes tanulónak számít jogszabály szerint az a tanköteles gyermek, aki a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja (életvitelszerű ott lakás), és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.Gyál, 2022. április 01.

Gazdikné Kasa Csilla

igazgató

Kiegészítő információk a 2022. évi általános iskolai beiratozás lebonyolításához

A gyermek törvényes képviseletével kapcsolatosan a Ptk. 4:175. § ide vonatkozó

rendelkezései az irányadóak:


4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok]


(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják

jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése

alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a

bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.


(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének

meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási

helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási

helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának

megválasztása.


(3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt

felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.


1. A fenti jogszabály alapján akár közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogokról, akár

különélő szülők által gyakorolt felügyeleti jogról van szó, a szülők közösen gyakorolják

jogaikat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben – így az iskola megválasztásában

is.


2. Amennyiben csak az egyik szülő tud megjelenni a beiratkozáskor, a megjelent szülő az

alábbi módon tud eljárni:


a. Meghatalmazást mutat be, amelyben a másik szülő meghatalmazza őt a közös

gyermekük első évfolyamra történő beiratkozásával kapcsolatos ügyintézésre

(a meghatalmazás mintát mellékeltük – Dokumentumok, egyéb dokumentumok).


b. Bírósági végzéssel igazolja, hogy a gyermekétől különélő szülő felügyeleti

jogát a bíróság az iskola megválasztásával kapcsolatosan korlátozta vagy

megvonta


c. A születési anyakönyvi kivonaton igazolja, hogy az apa ismeretlen,

vagy”képzelt”.


d. Abban az esetben, ha a szülő fenti a) -c) pontok egyike szerint sem tudja

igazolni a másik fél távolmaradását, saját kézzel írott nyilatkozatában

büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenheti azt, hogy miért van távol a

másik szülő (pl. a másik szülő a gyermekkel nem tartja a kapcsolatot, elérni

nem tudja, esetlegesen számára ismeretlen helyen tartózkodik...stb).


Tekintettel arra, hogy a gyermek mindenek feletti joga az iskolába járás, a szülő kézzel

írott nyilatkozata birtokában és a gyámhivatal tájékoztatása mellett az intézmény a

beiratkozás során jogszerűen jár el, amennyiben pedig a későbbiekben a szülők között

esetleg vita keletkezik, arról bármelyikük kérelmére a gyámhatóság dönt.

Gyál, 2022.04.12.


Elsős beiratkozás – Egyházak bemutatkozása

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

Az iskolában a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban a választható egyházakról itt találhatók információk:

Magyar Katolikus Egyház tájékoztatója:

https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk

Magyarországi Református Egyház tájékoztatója:

https://reformatus.hu/hittan/

Hit Gyülekezete tájékoztatója:

http://www.hiteserkolcstan.hu/Pedagógusok elérhetősége:


Antal Norbert antal.norbert@ady-gyal.hu

Antalné Kármán Csilla antalnekcs@ady-gyal.hu

Arató Zoltánné aratonejudit@ady-gyal.hu

Balázsné Bényi Erika benyierika@ady-gyal.hu

Barna-Konc Csilla barna.konc.csilla@ady-gyal.hu

Billinger Judit billingerjudit@ady-gyal.hu

Bodó Erzsébet bodoerzsi@ady-gyal.hu

Bognár Andrea andrea.bognar@ady-gyal.hu

Csákné Kuzbelt Adrienne kuzbelt.adrienne@ady-gyal.hu

Csősz-Rada Beáta csoszradabeata@ady-gyal.hu

Demeter Zoltán demeter.zoltan@ady-gyal.hu

Diós István Péter diospeter@ady-gyal.hu

Diószegi Zoltán dioszegineildiko@ady-gyal.hu

Domokos-Baka Erzsébet domokosbakae@ady-gyal.hu

Érmelléki-Benke Bernadett benke.bernadett@ady-gyal.hu

Halászné László Blanka halaszneblanka@ady-gyal.hu

Fekete Larissza feketelarissza@ady-gyal.hu

Gazdikné Kasa Csilla kasa@ady-gyal.hu

Kamper Nóra kamper.nora@ady-gyal.hu

Kántor László kantorl@ady-gyal.hu

Katona Gábor katonagabor@ady-gyal.hu

Keresztes Ágnes keresztesagnes@ady-gyal.hu

Kiss Tamás kiss.tamas@ady-gyal.hu

Kovács Viktória kovacsviktoria@ady-gyal.hu

László Timea laszlotimea@ady-gyal.hu

Mészáros Renáta meszaros.renata@ady-gyal.hu

Míg-Patai Viktória migpataiviktoria@ady-gyal.hu

Galné Nagy Alíz nagyaliz@ady-gyal.hu

Pilisi Dániel pilisi.daniel@ady-gyal.hu

Pirisi Katalin pirisikatalin@ady-gyal.hu

Sáhi László sahi.laszlo@ady-gyal.hu

Sápi Edit sapiedit@ady-gyal.hu

Simon Adalbert simona@ady-gyal.hu

Szabados Zsuzsanna szabados.zsuzsa@ady-gyal.hu

Szabó György szabogyorgy@ady-gyal.hu

Szabóné Fehér Yvett szabonefeheryvett@ady-gyal.hu

Szabóné Tóth Tímea szabonetimea@ady-gyal.hu

Szabóné Valu Ágnes valu@ady-gyal.hu

Szaniszló Veronika szaniszloveronika@ady-gyal.hu

Talpai Ildikó talpaiildiko@ady-gyal.hu

Templom Mária maria.templom@ady-gyal.hu

Tomoriné Kamper Olívia kamperolivia@ady-gyal.hu

Végh Gyöngyi veghgy@ady-gyal.hu

Zsolnai Lászlóné zsolnainemonika@ady-gyal.hu


Pedagógiai asszisztensek:


Koblencz Attiláné koblencz.attilane@ady-gyal.hu

Láng Brigitta lang.brigitta@ady-gyal.hu

Seres-Tóth Kitti seres.kitti@ady-gyal.hu

Szabó Alexandra szaboalexandra@ady-gyal.hu

Vári-Sáfrán Nikolett safrannikolett@ady-gyal.hu


Elérhetőség:

Gyáli Ady Endre Általános Iskola

Cím: 2360 Gyál, Ady Endre u. 20.

TÉRKÉP


Titkárság

Tel: 29/340 140 (11 m.)

Mobil munkaidőben:

30/793 3819

E-mail: iskola@ady-gyal.hu


Igazgató:

Gazdikné Kasa Csilla

Tel: 29/340 140 (12 m.)

E-mail: kasa@ady-gyal.hu


Könyvtár

Tel.: 29/340 140 (14 m.)


Ebédlemondás

Tel.: 29/342-744


További mellékek:

15 konyha

16 igazgatóhelyettesi iroda

17 porta

18 orvosi szoba és iskolapszichológus


Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Kozma Gergely e.v. 52286010

elérhetőség:

www.adatorom.hu

e-mail: info@adatorom.hu

Tel.: 30/388 9943

Csengetési rend:

1. óra 8:00-8:45

2. óra 9:00-9:45

3. óra 10:00-10:45

4. óra 11:00-11:45

5. óra 12:00-12:45

6. óra 13:05-13:50

7. óra 14:10-14:55

A 8. évfolyam útja: Adysok bakancslistája

A 2020. évi pályázattal 5 999 875 Ft támogatásnak köszönhetően a három nyolcadikos osztályból 68 diák 7 kísérő nevelővel utazhat Romániába 2022. április 26-30. között.

A 8. évfolyam utazáson szerzett élményeiről készült beszámoló és képek itt láthatók.


A 2020. évi pályázattal 2 689 705 Ft támogatásnak köszönhetően a kettő hetedikes osztályból 38 diák 3 kísérő nevelővel utazhatott Romániába 2022. május 3-7. között.

A 7. évfolyam utazáson szerzett élményeiről készült beszámoló és képek itt láthatók.

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával

2022/8

2022/7

2019

2018

2017

2016

2015

Keress minket a facebook-on is